Pravidla soutěže

Soutěž již skončila.

Pořadatel soutěží

Pořadatelem soutěže je společnost Planet A, a.s., se sídlem U Hellady 697/4, Praha 4 - Michle, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 118 (dále jen „pořadatel“).

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na sociálních sítích či webových stránkách společnosti Planet A, a.s., provozovatele sítě AIM (dále jen „místo konání soutěže“) v termínu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017 (dále jen „doba konání soutěže“).

Účastníci soutěží

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18let, která splní podmínky soutěže (bod 4 Pravidel). Z účastni na soutěžích jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany ČR nebo EU a dále všichni zaměstnanci pořadatele soutěží i osoby na soutěžích spolupracující, jakožto i osoby těm osobám blízké ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

Principy a podmínky soutěže, výhry a jejich doručení

Podmínkou účasti v soutěži je kompletní vyplnění dotazníkového průzkumu uvedeného na stránce www.a1m.cz/pruzkum a jeho odeslání ke zpracování. Každý účastník soutěž se může zúčastnit pouze jednou. V rámci jedné domácnosti se však může zúčastnit i více osob. V takovém případě každý člen domácnosti vyplní své telefonní číslo a do pole „Telefon osoby zodpovědné za internet“ vyplní stejné jedno telefonní číslo osoby, která je v domácnosti zodpovědná za řešení internetového připojení. Pokusy téže osoby k opakované účasti v soutěži pod různými, falešnými identitami povedou k úplné diskvalifikaci dané osoby ze soutěže.
Dále je vždy nutný souhlas soutěžícího s pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů; pořadatel není oprávněn poskytnout osobní údaje účastníků třetí osobě. Soutěžícímu mohou být zasílána obchodní sdělení společnosti Planet A, a.s.

Výhry v soutěži

Vyhodnocení přijatých odpovědí proběhne ihned po ukončení platnosti soutěže. Vítěz bude vyhlášen nejpozději 14. ledna 2018.

Ceny v soutěži:
1. místo
Televizor Samsung UE49M5602
2. místo
Apple iPhone SE 16 GB
3. místo
Internetové připojení nebo televizní služba Kuki větší na 12 měsíců zdarma

Kontaktování výherce a doručení výher

Výherci soutěže budou náhodně vylosováni ze všech platně vyplněných dotazníků. Platně vyplněným dotazníkem se rozumí, že dotazník obsahuje pravdivé informace o účastníkovi soutěže a jeho platné telefonní číslo.

Losování výherce proběhne tímto způsobem:
  1. odstranění neplatně vyplněných dotazníků (chybné kontaktní údaje, opakovaná vyplnění),
  2. seřazení platných odpovědí vzestupně podle data přijetí a přiřazení pořadového čísla každé odpovědi,
  3. použití generátoru náhodných čísel s rovnoměrným rozdělením k vygenerování vítězných pořadových čísel.

Výherci budou Pořadatelem o výhře informování na osobních telefonních číslech, která zadali při vyplňování dotazníku. Pokud se vítěze nepodaří na zadaném telefonním čísle kontaktovat do 7 dnů od jeho vylosování, bude vylosován náhradní vítěz.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která byla uvedena ve znění soutěže, ve kterém soutěží a nemá nárok výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi doručené mimo dobu trvání soutěže. Výherce soutěže může být zveřejněn na stránkách www.a1m.cz či sociálních sítích Pořadatele. Bude zveřejněno pouze jméno a příjmení výherce.

Zpracování osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

Účastí v soutěži souhlasí účastník s poskytnutím svého jména, příjmení, bydliště a e-mailové adresy pořadateli a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník kdykoliv odvolat. Účastníci soutěže vysloveně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jejich jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží a jeho službami a vyhlášením výherce.

Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěže kdykoliv změnit, zrušit či upravit jejich pravidla. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, poškození či ztrátu výhry a soutěžních objednávek. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, ať už jsou způsobeny jakýmkoliv faktorem; nenese také odpovědnost za technické potíže, poruchy či závady, které mohou v průběhu soutěže nastat, ani za to, že v důsledku takových okolností se účastník nemohl soutěže zúčastnit nebo ji dokončit. Pravidla soutěží v platném znění jsou účastníkům k dispozici u pořadatele soutěže na www.a1m.cz/pruzkum/pravidla.

V Praze dne 24. 11. 2017, Planet A, a.s.

Děkujeme za odeslání Vaší poptávky, budeme Vás kontaktovat ve Vámi zvoleném čase.
×